جنگ با کرونا برای ما جنگی نابرابرست.اگر حاکمیت،نهادهای مدنی و ملت با همه ظرفیت وارد میدان نشود،از کمک کشورها و سازمانهای بین المللی استفاده نشود فاجعه میشود.کشمکشهای سیاسی، بین المللی،منطقه ای و داخلی ک سالها چون بختک بر سینه ملت نشسته اگر تمام نمیشود دست کم فعلا کنارگذاشته شود۷2:04 AM · Apr 8, 2020·Twitter for iPhone1Retweet8Likes