ما را دردها و درمان‌های مشترک به هم پیوند می‌دهد. #روحانی در ویدئوکنفرانسی با بیمارستان صدوقی #یزد، با شاعری از #افغانستان که آنجا بستری است گفتگو کرد. او به رییس‌جمهور از فداکاری کادر درمانی ایرانی گفت، از تاریخ #ایران و از اینکه این دشواری هم می‌گذرد. #كروناThe media could not be played.11:09 PM · Mar 26, 2020·Twitter for iPhone20Retweets117Likes