از جیب مردم علیه مردم این ماهیت مدیریت امروز حاکم بر جهان است، حتی تا جائی که حاضرند میکروبها و ویروسهای بسیار خطرناک را در آزمایشگاهها برای مقابله با رشد و بزرگ شدن انسانها و برای مقابله با حاکمیت انسانها ؛ تولید کنند.7:44 PM · Mar 26, 2020·Twitter for Android8Retweets59Likes