ارتباط ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور با استاندار استان قزوین