ارتباط ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور با پایگاه اورژانس جاده‌ای تبریزارتباط ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور با پایگاه اورژانس جاده‌ای مستقر در اتوبان تبریز- آذرشهر در استان آذربایجان شرقی@padmultimedia@dolat12_pad