ارتباط ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور با بیمارستان آیت‌الله صدوقی یزد