افزون بر سیاست درست برای مقابله با #کرونا؛ سرکوب و فاصله‌گذاری اجتماعی، زمان به همان اندازه مهم است یک روز تاخیر در تصمیم ممکن است سبب فلج‌شدن #سیستم_درمانی و افزون بر مرگ مبتلایان امکان رسیدگی به بیماران دیگر را از سیستم بگیرد و آثار زیانبارتری داشته باشدعباس آخوندیکرونا، کوبیدن امروز و رقص فردا این مقاله نشان می‌دهد که چرا افزون بر ضرورت اتخاذ سیاست درست برای مقابله با این ویروس یعنی سرکوب و فاصله‌گذاری اجتماعی، زمان اتخاذ این تصمیم نیز به همان اندازه مهم...t.me2:36 AM · Mar 26, 2020·Twitter Web App5Retweets85Likes