? در طول ۲۰ ثانیه شستن دست ها، شیر آب را ببندید. با اینکار از هدر رفتن ۶ لیتر آب جلوگیری می شود.????? برای مبارزه با کرونا بیش از همیشه به آب نیازمندیم. #معصومه_ابتکار