چرا در رسانه انحصاري مدعی اداره جامعه!خبري ازدرخواست لغوتحریم های ظالمانه آمریکاعلیه ایران برای مهار كرونا نيست!؟نامه۸کشوربه دبير كل سازمان ملل،نامه۹عضو کنگره آمریکا به مقامات اين كشور،نامه۳۳۸سازمان مردم نهاد،کمپین جهاني«نه به تحریم آمریکا»و اقدامات هنرمندان وشهرداران ایرانی و...6:19 PM · Mar 26, 2020·Twitter for iPhone7Retweets71Likes