بايد قدردان صبر وهمكاري خانواده هاي داغداري باشيم كه به الزام شرايط كرونايي به #دور_دفن_كردن عزيزانشان رضايت دادندو باارتباطات دور ومجازي سوگواري كردند.بايداز هرگونه #تشييع و #ترحيم خارج ازدستورالعملهاي بهداشتي كه مقابله با كروناو حفظ جان مردم را به مخاطره مي اندازد،جدا پرهيز كرد7:07 PM · Mar 25, 2020·Twitter for Android17Retweets464Likes