= توی امریکا، از وقتی کسی کلیسا نمیره، چندتا کشیش که رفتن بهشت را اجباری می دانند اعتراف گیری خیابانی درست کرده اند. یکی هم هلیکوپتر سوار شده روی شهر صلیب می گرداند. همکاران مان هستند. دلشان برای مردم نسوزد برای آینده خودشان که باید نگران باشند.The media could not be played.12:03 AM · Mar 26, 2020·Twitter for iPhone10Retweets163Likes