در #برجام هرکار خواست کرد و به حرف منتقدان بی توجه بود، نتیجه اش شد امروز! در #کرونا هم علیرغم نظرات کارشناسی از جمله انجمن ایمونولوژی مبنی بر قرنطینه شهرها، یک‌تنه مقاومت میکند تا طبق تئوری مصونیت جمعی ۷۰% کشور مبتلا شوند. اگر سال۹۲ بجای او جنگ‌ شده بود، کشور کمتر خسارت میدید!10:50 AM · Mar 25, 2020·Twitter for Android683Retweets3.8KLikes