Verifiedکرونا روزهای حساس و عجیبی را برای مردم رقم زده استفقط امیدوارم تمام اتفاقات تلخ از بین رفته و شادی دوباره به خانه‌های ایرانیان بازگردد چون مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند. به امید خدا تا آخر همین عید، کرونا با کمک همه مردم ریشه‌کن شود. البته مردم ما باسواد هستند و خودشان رعایت می‌کنند اما من هم وظیفه خودم می‌دانم که این مسائل را عنوان کنم.