? وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ?هیچ چیزی موثرتر از ماندن در خانه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نیست @padmultimedia@dolat12_pad