ستادهای استانی اختیاراتی دارد که وضعیت استان را مدیرت کند.رئیس کمیته اجتماعی_ انتظامی ستاد ملی مدیریت #کرونا: ?ستادهای استانی اختیاراتی دارد که وضعیت استان را مدیرت کند. ?ذوالفقاری: هر طرحی موافق و مخالف دارد. ?سعی ما از بین بردن بیماری است.@padmultimedia@dolat12_pad