کارمندان دولت تعطیل و ساعات برخی دیگر از کارمندان کاهش یافته یا دور کارندرئیس کمیته اجتماعی_ انتظامی ستاد ملی مدیریت #کرونا: برگزاری مراسم رسمی و غیر رسمی ممنوع است. ?برخی از کارمندان دولت تعطیل و ساعات برخی دیگر از کارمندان کاهش یافته و یا دور کار شده اند@padmultimedia@dolat12_pad