خودرو افراد متخلف جریمه و توقیف می شود? رئیس کمیته اجتماعی_ انتظامی ستاد ملی مدیریت #کرونا: ?توقیف و جریمه خودرو و افراد متخلف @padmultimedia@dolat12_pad