دولت در هر دو زمینه بهداشتی و درمانی و کمک به معیشت مردم و کسب و کارهادکتر روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت به منظور بررسی آثار شیوع کرونا: ?دولت در هر دو زمینه بهداشتی و درمانی و کمک به معیشت مردم و کسب و کارهای آسیب دیده فعال است و هیچ کدام فدای یکدیگر نخواهند شد@padmultimedia@dolat12_pad