دکتر روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت به منظور بررسی آثار شیوع کرونا: ?در صورت موافقت، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین نیاز بخش بهداشت و درمان و کمک به صندوق بیمه بیکاری برداشت می شود@padmultimedia@dolat12_pad