آیا مخالفان درنظر نگرفته اند که این وضعیت تنها از پس دولت برنمی‌آید، اصل مقابله بااین ویروس کشنده، همدلی داخلی است نه جنگ سیاسی وهمچنان خواستار #خودتحریمی ایران و انزواطلبی ایران هستند.آیا مخالفان دیپلماسی درنظر نگرفته‌اند وقتی دولت دستور #قرنطینه نمیدهد یعنی پولی در خزانه ندارد؟2:30 AM · Mar 25, 2020·Twitter for Android4Retweets12Likes