آقایان جمهوری اسلامی. کار آبان۹۸ را فروردین۹۹ کردید. کار فروردین را آبان. آبان که باید روادار میماندید و میگذاشتید مردم فقیرشده به خیابان بیایند و چهار تا فریاد بزنند با قوه قهریه و اشک آور و گلوله برشان گرداندید خانه و گاه غسالخانه. امروز که باید در خانه نگهشان دارید روادار شدید4:06 AM · Mar 25, 2020·Twitter for iPhone12Retweets159Likes