= تو این شلوغی کلی روستا وشهر گرفتار سیل شده اند. یکی نوشته بود دکتر روحانی داره میگه خدایا یه دو دقیقه امتحان الهی نگیر. بفهمیم چه غلطی میکنیم.7:35 PM · Mar 24, 2020·Twitter for iPhone1Retweet130Likes