ما صاحب داریم، خوب باید کمک بخواهیم. دستورات بهداشتی را هم رعایت کنیم. آن قاعده کار است و نمی توانیم بگوییم که می نشینیم توی خانه و خدا بده، امام بده، این که غلط است، کارها باید از مسیر اراده ما باید جلو برود. و دعا و خواستن هم تضمین و پشتوانه اش است. پیام نوروزی 13992:34 PM · Mar 24, 2020·Twitter for Android12Retweets139Likes