ارتباط ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور با استاندار استان کردستانبا حضور همه اقوام اعم از فارس، ترک، کرد، لر و عرب، کرونا را شکست می دهیم@padmultimedia@dolat12_pad