داروهایی مورد نیاز در داروخانه های منتخب در دسترس استجمشیدی، دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا: ?شرایط ما از نظر دارویی از روزهای اول متفاوت ترهستیم و داروهایی مورد نیاز در داروخانه های منتخب در دسترس است@padmultimedia@dolat12_pad