تصمیمات ستاد درباره تداوم تعطیلی بخشی از کارمندان دولترییس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا: ?تصمیمات ستاد درباره تداوم تعطیلی بخشی از کارمندان دولت@padmultimedia@dolat12_pad