مرخصی زندانیان تا پایان فروردین تمدید می شودرییس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:@padmultimedia@dolat12_pad