غربالگری با پرسش تلفنی از صاحبان خودروهایی که از مراکز استانها خارج شده اندرییس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا: ?ادامه طرح ملی بسیج غربالگری با پرسش تلفنی از صاحبان خودروهایی که از مراکز استان ها خارج شده اند@padmultimedia@dolat12_pad