این که مردم در مراسم تدفین و عزا شرکت نمی کنند ولی درصد قابل توجهی حاضر نیستند، گردش ها و سفر های خود را قطع کنند، حاکی از "من کودکی شاد" آنان است. این ویژگی مثبت روانشناسی و "دم را غنیمت شمردن" خوب است ولی باید به درستی اگاهی بخشی و هدایت شود. #درخانه_بمانیم3:55 PM · Mar 24, 2020·Twitter Web App10Retweets265Likes