بالاخره پس از يكماه با شتاب روند صعودی(هرساعت۶۰مبتلاو۵جانباخته ايراني)رئیس جمهور وستادملی مبارزه باکرونامتوجه شدندکه باخواهش نمیتوان مردم رامحدود کردو خوشبختانه ميخواهند باطرح فاصله گذاری اجتماعی كنترل جدي كنند و جلوی تشییع جنازه ها و میلیونهاسفر و مدعيان شياد طب اسلامی را بگيرند2:34 AM · Mar 24, 2020·Twitter for iPhone10Retweets146Likes