هنرمندان ایرانی به هنرمندان جهان نامه نوشته‌اند، در مورد کرونا و تحریم. دستشان درد نکند. اما به آقای انتظامی گفتم تکلیف هنرمندان را روشن کنید. خیلی نازنین هستند. می‌نویسند، فحش می‌خورند، نمی‌نویسند، باز هم مورد اهانت قرار می گیرند. بی‌دفاع هستند. اما دل از مردم بر نمی‌دارند.11:31 PM · Mar 23, 2020·Twitter for iPhone1Retweet64Likes