سه ماه پیش ۵۶شهروند که گناهی جز عشق به حاج قاسم و اعتماد به مسئولان برگزار کننده نداشتند زیر دست و پا له و فوت شدند. اگر قوه قضاییه افراد و نهادهای مسئول مرگ آن ۵۶بیگناه را محاکمه میکرد، امروز کسی جرات نمیکرد وسط بزرگترین بحران قرن، تشییع برگزار و جان صدها نفر را به خطر بیاندازد12:10 AM · Mar 24, 2020·Twitter Web App34Retweets446Likes