امروز بزرگ ترین منکر #اجتماع کردن است، تحت هر نام و عنوانی، بجای رطب و یابس بافتن برای توجیه منکر، نهی کنید ... همین!!!12:17 AM · Mar 24, 2020·Twitter for Android113Retweets923Likes