دیدن این کلیپ را از دست ندهید/ شفافیت اتفاقی نیست.کارنامه ده ساله رسایی در مطالبه شفافیت و تبدیل آن به قانون/#رسایی_صدای_رسای_مردم#روحانی_باید_برود #جیب_بسته_دهان_باز #رسایی_تنها_نیست#شفافیت_شعار_نه_عمل_رسای