?بهره‌برداری از پروژه طراحی و ساخت مخزن چهارم ذخیره نفتا پتروشیمی تبریز با حضور دکتر واعظی @padmultimedia@dolat12_pad