Verified#dariushfarziaee#amoopoorang ‎‌‌‌‎‌‌‌ مادر یعنی: ناز هستی در وجود??مادر یعنی:یک فرشته در سجودمادر یعنی: یک بغل آسودگیمادر یعنی: پاکی از آلودگی??مادر یعنی: هدیه ی مرد از خدامادر یعنی:همدم و یک هم صدامادر یعنی: عشق و هستی؛ زندگی??مادر یعنی: یک جهان پایندگیمادر یعنی:لطیف؛ فصل بهارمادر یعنی:زندگی در لاله زارمادر یعنی: عاشقی؛ دلدادگیمادر یعنی: راستی و سادگی??مادر یعنی: عاطفه؛ مهر و وفامادر یعنی: معدن نور و صفامادر یعنی: راز؛ محرم؛ یک رفیقمادر یعنی: یار یکدل؛ یک شفیقمادر یعنی: مادر مردان مردمادر یعنی: همدم دوران دردمادر یعنی:حس خوب بوی سیب??مادر یعنی: بوستانی پر نصیبمادر یعنی: باغهای آرزومادر یعنی:نعمتی در پیش رومادر یعنی: بنده ی خوب خدامادر یعنی: نیمی از مردان جدامادر یعنی: همسری خوب و شفیقمادر یعنی: بهترین یار و رفیقمادر یعنی: نغمه ی روح و روانمادر یعنی: ساز موسیقی جانمادر یعنی: مرهم هر خستگیمادر یعنی: بهترین وابستگی?? ?❄تقدیم به همه مادران الهی ?روز مادر مبارک?