.? پشتیبانی مردم.? حل مشکلات فقط با #فهم_مشترک در مسئله یا #طرح_مشترک در راه حل و یا رسیدن به #فهرست_مشترک تمام نمی‌شود و نباید بعد از انتخابات با هر نتیجه‌ای، حتی رای‌آوری نامزدهای مدنظر گمان کرد تمام شد و رفت تا انتخابات بعدی! باید به رأی‌اورده‌ها کمک کرد..? نمایندگان در دوره نمایندگی بیشتر به حضور و پشتیبانی مردم نیاز دارند تا دوران نامزدی برای جلب رأی. گاهی فهم مشترک از مسائل و طرح مشترک برای پاسخ وجود دارد، اما #تعارض_منافع باعث می‌شود برخی که منافع خود را در خطر می‌بینند حتی با آگاهی از مسائل و راه‌حل‌ها دربرابر آن‌ها مقاومت کنند. از همین روست که می‌گوییم حضور پشتوانه مردمی برای بعد از انتخابات برای نظارت و مطالبه مهم‌تر است.