مشکل زیر دیپلم بودن نیست مشکل نداشتن استقلال مالی نداشتن حامی هست متاسفانه?