من ممکن است با یک کلمه از حرفهای تو موافق نباشم اما حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی : ولتر