امتناع #برنامه‌ریزی در غیاب #ایده‌ی_ایران: بیانیه برای ناکجاآباد بجای سیاست‌گذاری توسعه‌ی ایران این گفتگو ناظر بر برقراری ارتباط بین برنامه‌ی توسعه و ایده‌ی ایران است بدون درک هستیِ ایران برنامه‌‌ تنها صدور بیانیه‌‌ برای ناکجاآباد است. این راه بی‌راهه است