٣)مثلا محوطه رياست‌جمهوري از قديم معروف به #کاخ_سفيد بود که آقاي #روحاني در آن مستقر است. يا #کاخ_شاهپورغلامرضا که #قوه_قضائيه در آن مستقر است.جاييکه آقاي جهانگيري در آن مستقر و هيئت دولت تشکيل مي‌دهد هم کاخ نخست‌وزيري بوده، پايين‌تر از آن #كاخ_فرح است كه #شوراي_نگهبان آنجاست