٤) #كاخ_مرمر، بعد از انقلاب اولين‌بار قوه قضائيه در آن مستقر شد، آقايان صانعي و موسوي‌اردبيلي و يزدي تا سال 74 يا 75 در همين کاخ مستقر بودند؛ بعد از آن چون اين کاخ به ترميم نياز داشت، قوه قضائيه جابه‌جا شد و به #كاخ_شاهپورغلامرضا رفت