٥)پس از فوت آيت الله هاشمي، آقايان #موحدي و #هاشمي‌شاهرودي به مرمر رفتند، يعني تا حدود١/٥سال بعد از فوت حاج ‌آقا.پس از آن،مجمع به مجلس قديم نقل مكان كرد ادعاي زندگي آيت‌الله هاشمي در کاخ مرمر هم كذب است، خانواده ما اصلا در اين كاخ حضور نداشت و تنها جلسات مجمع در آن برگزار مي‌شد