#دفاع_مقدس #شهدا #عکس #فیلم #خاطرات #عملیات #زخم برداشتند اما مردانه جنگیدند و پا پس نکشیدند مردان بی ادعا هنوز زنده اند