یکی عکس شهید را پاره می‌کند، دیگری وصیتنامه‌ی شهید را. من تفاوت زیادی بین این دو عمل نمی‌بینم.