خدا خیرت بده حاجی . حاجی فیلم بساز یاعلی فاذا فرغت فانصب