من نفهمیدم این تحلیلگر سیاسی چی گفت.مغزم نمیکشه. ممکنه یکی ترجمه کنه؟