.در بنـدنخواهد مانـد آنڪہ پرواز آموختہ است ....#گمنام #شهدا #جنگ_تحمیلی #تفحص_شهدا #دفاع_مقدس #شهدای_مدافع_حرم #مدافعان_وطن #مدافعان_حرم #شهید #شهیدان_مدافع_حرم #شهدای_مدافع_وطن #شهید_گمنام #مصطفی_چمران #شهدا_شرمنده_ایم #حسین_خرازی #شهید_خرازی #شهید_کاظمی #شهید_مهدی_باکری #شهید_همت #شهید_باکری #شهید_باقری #جهادی #جهاد #چمران #چریک #شهدای_گمنام #شهید_بروجردی