ورزشگاه ازادیاگه گفتین در کدوم کشور ، چهل ساله بین زن و مرد حصار کشیدن ، فاصله انداختن ، و با این جداسازی، فساد بیشتر ‌و اخلاق صدمه ی جدی دید ؟!عکس آماده سازی ورزشگاه ۹۶ هزار پسری ازادی