.رنج نباید تو را غمگین کنداین همان جایی است که اغلب مردم اشتباه میکنند...رنج قرار است تو را هوشیارتر کند به اینکه زندگیت نیاز به تغییر دارد؛ چون انسانها زمانی هوشیارتر میشوند که زخمی شوند، رنج نباید بیچارگی را بیشتر کند.رنجت را تنها تحمل نکن، رنجت را درک کن!این فرصتی است برای بیداری، وقتی آگاه شوی بیچارگی ات تمام میشود.((کارل گوستاوینگ))